Özel hastanelere habersiz denetim

Sağlık Bakanlığı, özel hastanelerin hizmet kalitelerini ansızın gerçekleştireceği denetimlerle kontrol edecek.

Ruhsata esas denetimler ile seviyelendirme ve tescil denetimi dışındaki denetimler, önceden bildirilmeyecek.

Sağlık Bakanlığı, Özel Sağlık Kurum ve Kuruluşlarının İl Sağlık Müdürlüklerince Denetimine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge yayımladı.

Özel sağlık kurum ve kuruluşlarının denetim usul ve esaslarını, denetim birimleri ile denetleyicilerin görev, yetki ve sorumluluklarını, idari yaptırımların uygulanmasında uyulacak usul ve esasları belirleyen yönerge kapsamında, denetimler için il sağlık müdürlüklerinde birimler kurulacak.

Gerek duyulması halinde Bakanlıkça, iller arasında çapraz denetim yapılabilecek.

Denetleyiciler, sağlık kurum ve kuruluşlarının olağan ve olağandışı denetimlerini yapacak, ayrıca denetim sonunda formlar düzenleyecek.

ÖZ DENETİM

Denetçiler, denetimin yapılacağı sağlık kurum ve kuruluşlarının ismini açıklayamayacak, yaptıkları görevle ilgili işlemler hakkında üçüncü şahıslara bilgi veremeyecek, ihbar ya da şikayetler üzerine yapılan olağandışı denetimlerde ihbar ve şikayette bulunanların kimliklerini açıklayamayacak, görevleri sırasında nezaket kurallarına uygun hareket edecek.

Sağlık kurum ve kuruluşların sorumlu müdürleri veya yardımcıları, 6 ayda bir öz denetimini yaparak sağlık müdürlüğüne bildirecek.

AMACINA GÖRE DENETİMLER

Yönergeye göre, ruhsata esas denetim, hizmete esas denetim, seviyelendirme ve tescil denetimi olmak üzere amacına göre 3 türlü denetim yapılacak.

Ruhsata esas denetimde, Bakanlıkça ruhsatlandırılan özel sağlık kurum ve kuruluşlarının, ruhsata esas şartları taşıyıp taşımadıklarına bakılacak.

Hizmete esas denetimde, özel sağlık kurum ve kuruluşlarının hizmet sunumlarının Bakanlık mevzuat ve düzenlemelerine uygunluğu değerlendirilecek.

Seviyelendirme ve tescil denetimi ise özellikli birimlerin seviyelendirme ve tescil sürecinde yerinde yapılacak.

GEREKÇESİNE GÖRE DENETİMLER

Olağan, olağandışı ve süre sonu denetimi olmak üzere gerekçesine göre de 3 türlü denetim gerçekleştirilecek.

Olağan denetimler, ruhsata esas, hizmete esas ve seviyelendirme-tescil denetimlerinin belirlenen sürelerde yapıldığı rutin denetimler olacak.

Olağandışı denetim ise ihbara, şikayete binaen veya resen yapılacak. Bu denetimler, ihbar ve şikayetin il sağlık müdürlüğü kayıtlarına girdiği tarihten itibaren en çok 1 ay içerisinde tamamlanacak.

Süre sonu denetimi, olağan ve olağandışı denetimlerde tespit edilen eksiklik ve uygunsuzlukların giderilmesi için verilen süre bitiminde yapılacak. Süre sonu denetiminde sadece uygunsuzluğun giderilip giderilmediğine yönelik denetim yapılacak ve denetim tutanağında bu belirtilecek.

CEZALAR

Denetim sonunda, özel hastanede eksiklik tespit edilmesi halinde, süre verilmesi, uyarı, idari para cezası, faaliyet durdurma cezası, ruhsat iptali, ruhsatın geri alınması şeklinde müeyyideler uygulanacak. Süre verilmesi dışındaki müeyyideler uygulanmadan önce özel sağlık kuruluşlarının savunmaları alınacak.

Denetimler, Bakanlıkça yayımlanan mevzuata, politika ve düzenlemelere uygunluğun saptanmasıyla sınırlı olacak. Ayrım gözetmeme ve gizlilik ilkelerine uyulacak.

Ruhsata esas denetimler ile seviyelendirme ve tescil denetimi dışındaki denetimler, denetimi yapılacak özel sağlık kuruluşuna önceden bildirilmeden (habersiz) yapılacak.

İhbar ve şikayet üzerine yapılan olağandışı denetimler de sağlık kuruluşları açısından ansızın olacak.

Bu yıl içinde yapılan denetimler sonucu faaliyet durdurma müeyyidesi öngörülenlerden henüz uygulanmamış olanlar için lehteki müeyyide uygulanacak.

Yorum Yap