Kolektif Kitap’tan “İnsan Sonrası”

posthumanC

İnsan Sonrası

Rosi Braidotti

“Yaşamsal materyalizmin bir kolu olan insan sonrası kuramı, insanmerkezciliğin kibrine ve insanın aşkın bir kategori olarak ‘istisna addedilmesine’ karşı çıkar. Bunun yerine, zoe’nin veya insan olmayan vasıflarıyla yaşamın üretken ve içkin kuvvetiyle ittifak içerisindedir. Bu da eleştirel düşünmeyi bir yana bırakalım, düşünmenin bile ne anlama geldiğine dair ortak anlayışımızın değişmesini gerektirir.”

Batı’nın toplumsal, siyasi ve bilimsel tarihinin önceki evrelerini bir yana bırakalım, şimdi bile kimileri tam manasıyla insan olarak görülmüyor. “İnsan” derken, Aydınlanma ve mirasından aşina olduğumuz o yaratığı kastediyorsak elbette: “Cogito, Kartezyen Özne, Kantçı rasyonel varlıklar topluluğu veya daha sosyolojik terimlerle, vatandaş, hak sahibi, mülk sahibi vs. olması hasebiyle özne…” (Wolfe, 2010a). Yine de yaygın kabul gören bu terim sağduyunun o iç ferahlatan aşinalığını idame ettiriyor. Türe bağlılığımızı eşyanın tabiatı, verili kabul ediyoruz. Öyle ki İnsan terimi etrafında temel haklar mefhumu oluşturmaya kadar varıyoruz. Durum bu mudur peki?

Tüm gezegenimizin sürdürülebilirliğini büyük ölçüde etkileyen günümüz piyasa ekonomisi, sadece öteki türlerin değil yaşayan her şeyin kontrolünden ve metalaştırılmasından kâr sağlayan, insanla diğer türler -tohumlar, bitkiler, hayvanlar ve bakteriler- arasındaki kategorik ayrımları bulanıklaştıran bir melezleştirme süreci olarak ortaya çıkmaktadır. İnsan sonrası kuramı, “insanın sahnesi” olarak bilinen biyogenetik çağda, insanın evrende bütün bir yaşamı etkileme gücüne sahip jeolojik bir kuvvet hâline geldiği bu tarihi anda, insan için temel ortak referansın ne olduğunu yeniden düşünmemize yardımcı üretken bir araçtır. Ayrıca evrensel ölçekte, hem insan hem insan olmayan faillerle etkileşimimizin temel ilkelerini yeniden düşünmemize de yardımcı olacaktır.

İnsan Sonrası, akademik tartışmalarda taraf tutmak yerine, şu anda içinde bulunduğumuz karmaşık durumu anlamaya çalışıyor. Rosi Braidotti’nin çağımızın asıl felsefi sorununun ne olduğu tartışmasında önemli bir kaynak sayılacak bu çalışması, eleştiriyi yaratıcılıkla bir arada ele alarak, “aktivizme” yeniden “aktifi” katmak, böylece küresel çağda, insan sonrası bir hümanizm görüsüne doğru ilerlemek üzere yeni yollar sunuyor.

Bu kitap, bizleri zihnin geri kafalılığından, ideolojilerin sekterliğinden ve büyüklenmeci tutumun samimiyetsizliğinden ve korkunun ellerinden kurtarmak üzere çalışarak, yapıcı bir pan-hümanizm türünü olumlayan yeni “bilen özne” nesillerine duyulan inancın motivasyon kaynağıdır. Bu arzu, yazarın üniversitenin neye benzemesi gerektiğine dair fikirlerini de şekillendirirken, sadece bilimsel üretimin epistemolojik alanı olarak değil, aynı zamanda bilginin beraberinde getirdiği ve öznelliğimizi sürdürmemizi sağlayan yetkinliğe yönelik bilgi-sever bir özlem olarak da günümüz dünyasına hizmet eden bir universum

“Hümanizm ve hümanizm sonrası meselesi, feminist felsefeden edebiyat kuramına ve sömürgecilik sonrası araştırmalara kadar pek çok şekilde ele alınmıştır. Rosi Braidotti’nin bu son çalışması, önümüzde uzanan zor kararların bir kısmı için bizlere aklıselim bir uyarıda bulunurken, feminizm, tekno-bilimlerin iç yapısı ve politik akımların zaman zaman çatışmalar da doğurarak nasıl kesiştiklerini gösteriyor.”

Peter Galison, Harvard Üniversitesi

İçindekiler:

I. Hümanizm Sonrası: Benliğin Ötesinde Yaşam

                   Hümanizm Karşıtlığı

                   Erkekinsanın Ölümü, Kadının Yapıbozuma Uğrayışı

                   Postseküler Dönüm Noktası

                   İnsan Sonrası Meydan Okuma

                   Hümanizm Sonrasının Eleştirelliği

II. İnsanmerkezcilik Sonrası: Türlerin Ötesinde Yaşam

                   Küresel Uyarı

                   Hayvan-oluş Olarak İnsan Sonrası

                   Telafi Edici Hümanizm

                   Yeryüzü-oluş Olarak İnsan Sonrası

                   Makine-oluş Olarak İnsan Sonrası

                   Bir-Olmama İlkesi Olarak Fark

III. İnsanlık-dışı: Ölümün Ötesinde Yaşam

                   Ölme Biçimleri

                   Biyopolitiğin Ötesi

                   Adli Toplumsal Kuram

                   Çağdaş Nekro-Politika Üzerine

                   Ölüm Üzerine İnsan Sonrası Kuram

                   Bir Öznenin Ölümü

                   Algınamaz-oluş

                   Sonuç: İnsan Sonrası Etik Üzerine

IV. İnsan Sonrası Beşeri Bilimler: Kuramın Ötesinde Yaşam

                   Kuramsal Uyumsuzluk Modelleri

                   Yirmi Birinci Yüzyılda Beşeri Bilimler

                   İnsan Sonrası Eleştirel Kuram

                   Beşeri Bilimlerin “Asıl” Konusu “Erkekinsan” Değildir

                   Küresel “Çoklu”versite

Sonuç

                   İnsan Sonrası Öznellik

                   İnsan Sonrası Etik

                   Olumlayıcı Siyaset

                   İnsan Sonrası, Pek İnsanca

Biyografi

Rosi Braidotti, Utrecht Üniversitesi’nde ordinaryus profesördür ve Beşeri Bilimler Merkezi’nin (Centre for the Humanities) kurucu başkanıdır.

Yorum Yap