Güneş ışınları gözde kalıcı hasar oluşturuyor

Op. Dr. Er­sin Kut­lu­çı­nar, “A­çık renk­li göz­ler­de az olan me­la­nin pig­men­ti vü­cu­du­mu­zu ul­tra­vi­yo­le­ye kar­şı ko­ru­yan bir ya­pı­ta­şı­dır. Bu ne­den­le açık gri ve ma­vi göz­ler gü­ne­şin za­rar­lı ışın­la­rın­dan en çok et­ki­le­nen göz­ler­di­r” de­di.

Gö­zü­mü­zün ağ ta­ba­ka­sın­da­ki ma­ku­la de­ni­len gör­me mer­ke­zi­ne di­rekt ge­len gü­neş ışın­la­rı­nın gör­me mer­ke­zi­ni ya­ka­bi­le­ce­ği­ni söy­le­yen Dünya Göz’den Dr. Er­sin Kut­lu­çı­nar, “Bu­na so­lar re­ti­no­pa­ti di­yo­ruz. Gü­ne­şe de­vam­lı ba­kan ki­şi­ler­de ka­lı­cı gör­me ha­sa­rı ge­li­şe­bil­mek­te­” de­di.

Kut­lu­çı­nar, gü­neş göz­lü­ğü kul­la­nıl­ma­dı­ğın­da pter­ji­um, sa­rı nok­ta, göz-ka­pak kan­se­ri ve ka­ta­rakt olu­şu­mu­nun hız­la­na­bi­le­ce­ğini söyledi.

Beyaz duvar, parlak yüzey ışığı yansıtır

Gü­neş ışın­la­rın­dan ko­run­mak için gü­neş göz­lü­ğü­nün şart ol­du­ğu­nu ifa­de eden Op. Dr. Er­sin Kut­lu­çı­nar, “Gü­ne­şin gö­zü­mü­ze dik ola­rak gel­di­ği sa­at­ler­de bu ko­run­ma da­ha da önem­li­dir. Ya­zın be­yaz du­var­lar ve par­lak yü­zey­ler­den yan­sı­yan gü­neş ışı­ğı da­ha faz­la ol­du­ğu için göz­le­ri­miz­de has­sa­si­yet ve kı­sıl­ma­ya ne­den olup­ çok za­rar ver­ir” di­ye ko­nuş­tu.

Camları kahverengi olmalı

Op. Dr. Kut­lu­çı­nar, gü­neş ışın­la­rı gö­ze za­rar ver­miş­se, göz­de su­lan­ma, yan­ma, ko­nuş­tu­ğu ki­şi­nin yüz hat­la­rı­nı net gö­re­me­me gi­bi so­nuç­la­rın ola­bi­le­ce­ği­ni vur­gu­la­ya­rak, “Gü­ne­şe bağ­lı göz ha­sa­rın­da he­men dok­to­ra gidilmeli ve aci mü­da­ha­le­ ya­pıl­ma­lı” de­di.

Kut­lu­çı­nar , UV fil­tre­li cam­la nes­ne­le­re bak­tı­ğı­mız­da nes­ne­nin asıl ren­gi faz­la de­ğiş­mi­yor­sa, ser­ti­fi­ka­sı var­sa ka­li­te­li  cam sa­yı­la­bi­le­ce­ği­ni ifa­de et­ti.Kut­lu­çı­nar, göz­lük­te kah­ve­ren­gi cam­ların ye­şil ve fü­me­ye oran­la ışın­la­rı da­ha et­ki­li ke­stiğini vurguladı.

 

Kaynak:Haber7

Yorum Yap